Home / Cẩm Nang / Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái – HocHay

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Diễn thế sinh thái – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Quần xã sinh thái

Khái niệm về diễn thế sinh thái

 • Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
 • Ví dụ:diễn biến sinh thái hình thành rừng cây gỗ lớn.

 • Diễn thế sinh thái gồm 3 giai đoạn: khởi đầu, giữa và cuối.

Các loại diễn thế sinh thái

Diễn thế nguyên sinh

Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

Quá trình diễn thế diễn ra theo các giai đoạn sau:

 • Giai đoạn tiên phong: Hình thành quần xã tiên phong
 • Giai đoạn giữa: giai đoạn hỗn hợp, gồm các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau.
 • Giai đoạn cuối: Hình thành quần xã ổn định (giai đoạn đỉnh cực)

Ví dụ:

 • Diễn thế nguyên sinh trải qua hàng trăm năm.

Diễn thế thứ sinh

 • Khởi đầu từ môi trường đã có quần xã sinh vật đã từng sống.
 • Do tác động của những thay đổi của tự nhiên hoặc do hoạt động khai thác quá mức của con người đến mức huỷ diệt.
 • Tiếp theo là các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau.
 • Trong điều kiện thuận lợi, qua quá trình biến đổi lâu dài hình thành quần xã tương đối ổn định.
 • Ví dụ:

Nguyên nhân của diễn thế sinh thái

 • Nguyên nhân bên ngoài: Do tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã: như sự thay đổi khí hậu thường gây nên biến đổi sâu sắc về cấu trúc của quần xã; hoặc trên những vùng bị hủy diệt của tựn nhiên, quần xã sinh vật mới dần dần được hình thành và phát triển
 • Nguyên nhân bên trong:  Do sự cạnh trang gay gắt giữa các loài trong quần xã: sự hoạt động mạnh mẽ của nhóm loài ưu thế làm biến đổi quần xã, làm thay đổi điều kiện sống, từ đó tạo cơ hội cho nhóm loài khác có khả năng cạnh tranh cao hơn trở thành loài ưu thế mới

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái

 • Nắm được quy luật phát triển của quần xã sinh vật để bảo vệ và dự báo được các quần xã tồn tại trước đó và những quần xã sẽ thay thế trong tương lai; giúp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp có cơ sở khoa học
 • Chủ động điều khiển diễn thế theo hướng có lợi cho phép khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về diễn thế sinh thái?

A. Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau

B. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào

C. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định

D. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc lập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh

Câu 2: Diễn thế nguyên sinh

A. Khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định

B. Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật

C. Thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái

D. Xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng,… của con người

Câu 3: Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là

A. Sinh khối ngày càng giảm

B. Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp

C. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm

D. Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản

Câu 4: Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là: 

A. (1) và (2)

B. (3) và (4)

C. (1) và (4) 

D. (2) và (3)

Câu 5: Phương án đúng:

Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

1 – bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.

2 – được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

3 – quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.

4 – kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

A. 2, 3, 4.

B. 1, 2, 4.

C. 1, 3, 4.

D. 1, 2, 3, 4.

Đáp án: 

1. D

2. B

3. B

4. D

5. B

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=5630666075215841208

https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Một số đặc trưng cơ bản của quần xã – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Quần xã sinh vật và một số đặc trưng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *